Milli musiqimiz milli varlığımızın elementlərindən biri  kimiFəridə Mirişova
İz - Mədəniyyətin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin sədri


Müasir Azərbaycan ərazisində musiqi mədəniyyəti haqqında ilk məlumatlar eramızdan əvvəl 10-8-ci minilliklərə aiddir. İlk belə məlumatlar Qobustan qayaları üzərində təsvir olunan mərasim rəqslərinin rəsmləri hesab olunur. Arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunan bu nadir rəsmlər Azərbaycan xalqının qədim əcdadlarının musiqi izləri haqqında məlumat verir. Qobustan qayaüstü rəsmlərində heyvanların ətrafında rəqs edən bir neçə insanın təsviri Azərbaycanın ən qədim rəqs növü olan “Yallı” rəqsini xatırladır. Rahatlıqla söyləmək olar ki, qədim insanların o dövrün rəqs pontamimasını əks etdirən rəsmlər çəkməsi ibtidai musiqi mədəniyyətinin mövcudluğu haqqında bizə çatan ən böyük elmi faktdır.

Azərbaycan xalqının həyatında musiqinin erkən orta əsrlərdə rolu haqqında qəhrəmanlıq dastanı “Kitabi Dədə Qorqud“ eposunda müfəssəl məlumat mövcuddur. Azərbaycan musiqisi 20-ci əsrin başlanğıcına qədər iki istiqamətdə - şifahi ənənələrə söykənən professional musiqi (muğam) və folklor musiqisi (aşıq musiqisi, xalq mahnıları, xalq rəqs melodiyaları) şəkilində inkişaf etmişdir.

Azərbaycan musiqi həyatında yeni mərhələnin başlanğıcı 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayır. 20-ci əsrin əvvəllərində xalqın ictimai həyatında baş verən hadisələr azərbaycançılıq ideyaları musiqi mədəniyyətimizdə də öz təzahürünü tapmışdır. Bu dövr mədəniyyətin digər sahələrində olduğu kimi musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük rol oynamışdır. Azərbaycan musiqisi tarixində mühüm mərhələ olan əsrin əvvəlləri bir çox musiqi janrlarının yaranması ilə səciyyələnir.

Azərbaycan milli opera janrının yaranma tarixi Ü.Hacıbəyovun 1908-ci il yanvarın 12(25)-də tamaşaya qoyulmuş "Leyli və Məcnun" operasından başlanır. Ü.Hacıbəyov “Leyli və Məcnun” operası ilə şifahi ənənəli milli sənətlə bəstəkar yaradıcılığının sintezini yaratdı. Müasir Azərbaycan professional musiqisinin əsası məhz Ü.Hacıbəyov tərəfindən qoyulmuşdur. Demək olar ki, Azərbaycan musiqisinin hər bir sahəsi Ü.Hacıbəyli ənənəsi ilə yoğrulub. Eyni zamanda onu qeyd etmək gərəkdir ki, Azərbaycanda musiqi elminin bünövrəsi də dahi bəstəkarımız Ü.Hacıbəyov tərəfindən qoyulub. Onun musiqiyə həsr olunmuş məqalələrində, xüsusilə çoxillik təqiqatlarının nəticəsi olan “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” fundamental əsərində Azərbaycan musiqi elmi üçün proqram əhəmiyyətli fikirlər irəli sürülüb. Ü.Hacıbəyovun irəli sürdüyü tezisşəkilli müddəəlar sonrakı illərdə Azərbaycan musiqişunaslığının müxtəllif qollarının yaranmasına təkan verib. Ü.Hacıbəyovla yanaşı M.Moqamayev (1885-1937), Z.Hacıbəyov(1884-1950), C.Qaryağdıoğlu (1861-1943), Q.Pirimov (1881-1965) kimi sənət fədailərimizin Azərbaycan musiqisinin inkişafında və təbliğində böyük xidmətləri olmuşdur.

Ü.Hacıbəyovun 1909-1913-cü illərdə yazmış olduğu (“Ər və arvad” 1910, “O olmasın, bu olsun” 1911, “Arşın mal alan” 1913) ilə Azərbaycan teatrına musiqili komediya janrını gətirdi. Həmçinin Sovet hakimiyyəti dövrünə qədər Z.Hacıbəyovun "Əlli yaşında cavan", "Evlikən subay", M.Kazımovskinin "Molla Cəbi", "Vurhavur" musiqili komediyaları da tamaşaya qoyulmuşdur. Bu tamaşaların ərsəyə gəlməsində H.Ərəblinski, M.Ə.Əliyev, Ə.Ağdamski, Ə.Hüseynzadə, H.Abbasov, Y.Olenskayalar, R.Darablı və Ə.Anaplı kimi sənətkarlar mühüm rol oynamışlar. Bu janr sonralar Qara Qarayev, Rauf Hacıyev, Tofiq Quliyev, Süleyman Ələsgərov və neçə-neçə bəstəkarların yaradıcılığında öz inkişafını tapdı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində teatr, musiqi, dramaturgiya sahəsindəki dövlət siyasəti və həyata keçirilən mühüm tədbirlər mədəniyyət və incəsənətin inkişafında mühüm rol oynadı. Təəssüf ki, Xalq Cümhuriyyətinin ömrü az oldu, lakin bu qısa müddətdə Cümhuriyyətin həyata keçirdiyi mədəniyyət quruculuğu işləri zamanına görə fövqəladə bir mədəniyyət hadisəsi idi.

Cümhuriyyət illərində Müslüm Moqamayevin 1916-cı ildə yazmış olduğu “Şah İsmayıl” operası 9 Mart 1919-cu ildə, Hacıbaba Şərifovun “Tahir və Zöhrə” operası 1919-cu il oktyabrın 12-də tamaşaya qoyulur. 1918-cı il 18 oktyabrda Dövlət Teatrı statusu almış Mayılov Qardaşları teatrı (indiki Opera və Balet teatrı) səhnəsində Azərbaycan opera və operettaları - “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Şah Abbas və Xurşidbanu”, “Aşıq Qərib”, “Arşın Mal alan”, “O olmasın, bu olsun”, “Evliykən Subay”, “Ər və arvad”, “Əlli yaşında cavan”, Rus və Qərbi Avropa bəstəkarlarının operaları, o cümlədən fortapiano musiqisi, kamera musiqi axşamları, simfonik musiqi axşamları, sonata axşamları nümayiş olunur.

Bu dövrdə klassik musiqi ilə yanaşı xalq xanəndələri və el aşıqları da ölkənin mədəni həyatında və xeyriyyə konsertlərində yaxından iştirak edirdilər.

Cümhuriyyət dövründə Ü.Hacıbəyov “Azərbaycan Milli marşı”, “Azərbaycan marşı”, “Çırpınırdı Qara dəniz” kimi mahnı-marşlar yazmışdır. “Azərbaycan marşı” 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni kimi qəbul olunmuşdur.

Musiqi mədəniyyətində baş verən bütün hadisələr digər mədəniyyət hadisələri kimi dövri mətbuatında geniş işıqlandırılır. Ceyhun və Üzeyir Hacıbəyli qardaşlarının rəhbərlik etdiyləri “Azərbaycan” qəzetində və digər mətbu orqanlarda konsert, opera tamaşaları, qastrol səfərləri haqqında məqalələr xəbərlər resensiyalar öz əksini tapır. Qeyd edək ki, Bakıda dövlət konservatoriyanın yaradılması ideyası məhz cühuriyyət illərində qoyulmuşdur.

Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan musiqisi öz milli varliğını qoruyub saxlayaraq ölkəmizin mədəni həyatında fəal rol oynamışdır. Azərbaycan musiqisinin yeni-yeni janrları yaranır. Yeni yaradıcı nəsil formalaşmağa başlayır. 1922-ci ildə Ü.Hacıbəyli Azərbaycan Dövlət Türk Musiqi məktəbini açır. Məktəb 1924-cü ildə Azərbaycan Dövlət Türk musiqi texnikumu adlanır. Nəhayət 1926-cı ildə texnikum Azərbaycan dövlət Konservatoriyası ilə birləşir. Ü.Hacıbəyovun uzaqgörənliyi nəticəsində respublikada üçpilləli təhsil sistemi olan ipdidai təhsil, orta və ali musiqi təhsil sistemi yaranır. 1926-cı ildə ilk çoxsəsli xorun yaranır. İlk Azərbaycan dövlət xoru 1936-cı ildə M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Flarmoniyası nəzdində yaradılır. 1931-ci ildə ilk xalq çalğı alətləri orkestrinin, 1936-ci ildə rəqs ansamblının, 1934-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar ittifaqının, 1938-ci ildə Azərbaycan Musiqili Komediya teatrının, 1939-cu ildə Azərbaycan xalq yaradıcılığı evinin, 1931-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdində elmi-tədqiqat musiqi kabinetinin yaradılması məhz həmin illərə təsadüf edir.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Sovet dövrünə qədər Ü.Hacıbəyovun “ Leyli və Məcnun”, Z.Hacıbəyovun "Aşıq Qərib" (1916), M.Maqomayevin "Şah İsmayıl" (1919), operaları tamaşaya qoyulmuşdu. Teatrın repertuarı ənənəvi klassik opera formasında yazılmış "Şahsənəm" (1927, R.Qlier), "Nərgiz" (1935, M.Maqomayev) və "Koroğlu" (1937, Ü.Hacıbəyov) ,daha sonralar "Vətən" (1945, Q.Qarayev və C.Haciyev), "Xosrov və Şirin" (1942, Niyazi) "Nizami" (1948, Ə.Bədəlbəyli) "Sevil" (1953, F.Əmirov), "Azad" (1957, C.Cahangirov), “ Gəlin Qayası” ( 1972 Şəfiqə Axundova ) “ İntizar” (2007 F. Əlizadə ) operaları ilə zəngınləşdi və milli opera sənətimizin tarixinə həkk olundu.

1940-cı ildə ilk milli Azərbaycan baleti - "Qız qalası" (Ə.Bədəlbəyli) tamaşaya qoyuldu.. "Gülşən" (1950, S. Hacıbəyov) "Yeddi gözəl" (1952, Q.Qarayev) "Qaraca qiz" (1965, Ə.Abbasov), "İldırımlı yollarla" (1961, Q.Qarayev), "Məhəbbət əfsanəsi" (1962, A.Məlikov) ”Min bir gecə” (1979 F.Əmirov ), “ Nəsimi “ ( 1973 F. Əmirov) baletləri sonraki illərdə “Babək” (1986 A.Əlizadə), “Ağ və Qara” (2000 X.Mirzazadə) “Eşq və Ölüm” (2005 P.Bülbüloğlu) Opera və Balet teatrında tamaşaya qoyuldu. 1928-ci ildə teatra M.F.Axundovun adı verilmişdir. 1959-cu ildən Akademik Opera və Balet Teatrı adlanır.

1941-1945 illərdə yazılmış olan bir çox musiqi əsərləri böyük vətən müharibəsi illərini əhatə edir. Yüksək vətəndaşlıq hissi, düşmənə qarşı barışmaz mübarizə, qələbəyə inam bəstəkarlarımızın yazmış olduqları musiqi əsərlərində ana xətt kimi keçir. Həmin illərdə Azərbaycan bəstəkarlarının böyük bir qismi simfoniya Simfonik poema, uvertura, lövhə, süita, janrında nümunələr yaratdı.

1948-ci ildə Fikrət Əmirov «Şur» və «Kürd Ovşarı»nı yazmaqla simfonik muğam janrının əsasını qoydu və sonralar bir çox bəstəkarlar bu janrda əvəzsiz əsərlər yazdılar. bir şeyi qeyd edim ki, simfonik muğam yalnız Azərbaycan musiqisinə xas bir janrdır.

50-ci illərdə milli estrada musiqisinin təməli qoyulur. 1956-cı ildə Azərbaycan Dövlət Estrada orkestri, 1957-ci ildə “Biz Bakıdanıq” Estrada Ansamblı, 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Estrada simfonik orkestrinin yaranması, Azərbaycan Televiziya və Radiosunun estrada orkestri 60-cı illərdə “Qaya” kvarteti estrada sənətinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Azərbaycan estradasının görkəmli nümayəndələrindən Rəşid Behbudov, Mirzə Babayev, Şövkət Ələkbərova, Polad Bülbüloğlu, Müslüm Moqamayev, Flora Kərimova, Natavan Şeyxova, Hüseynağa Hadıyev, Akif İslamzadə və başqa görkəmli sənətkarlarımızın yaradıcılığı milli estrada sənətimizi zənginləşdirmişdir.

Kino musiqisi yaradıcılığın mürəkkəb sahələrindən biridir. Kinoda musiqi ən mühüm kompanentlərdən biridir. Bədii məzmunun ideya və obrazın açılmasında musiqi aparıcı yerlərdən birini tutur. 1936-cı ildə “Almaz” kinofilmi ilə Azərbaycan səsli kinosunun, həm də Azərbaycan kino musiqisinin əsası qoyuldu. Filmin musiqisini Zülfüqar Hacıbəyov və Niyazi bəstələmişdir. 1945-ci ildə Ü.Hacıbəyovun "Arşın mal alan" musiqili komediyası yenidən ekranlaşdırıldı. Rejissorlar R.Təhmasib və N.Leşşenko milli koloriti və xalq yumorunu saxlamaqla parlaq realist kinokomediya yarada bildilər. 50-ci illərin əvvəllərində, "Bakı kinostudiyası"nın əsas istiqamətinin bədii-sənədli və publisistik filmlərin çəkilməsinə yönəldiyi bu dövrdə yalnız "Fətəli xan" və "Bakının işıqları" bədii filmləri çəkildi. 50-ci illərdə ekranda fəhlə və kolxozçuların, müxtəlif peşə sahiblərinin əməyi və həyatı öz əksini tapdı. "Qızmar günəş altında", "Kölgələr sürünür", "Onun böyük ürəyi", "Onu bağışlamaq olarmı?", "Bizim küçə", "Böyük dayaq", "Telefonçu qız", "Ögey ana" filmlərində biz bunu görürük.

60-cı illərin əvvəllərindən Azərbaycanda rəngli filmlərin çəkilişi genişləndirildi. "Koroğlu" bədii filmi Azərbaycan genişekranlı rəngli kinosunun ilk nümunəsidir. "Arşın mal alan" filmindən etibarən Azərbaycan kinosunda musiqili komediya janrına meyil gücləndi. "Görüş", "Bəxtiyar", “Qaynana” (Tofiq Quliyev) “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan” (Üzeyir Hacıbəyov), “Romeo mənim qonşumdur”, “Əhməd haradadır?” (Rauf Hacıyev), “Ulduz” (Süleyman Ələsgərov) və s. filmlərdə bu ənənə davam etdirildi.

Uzun illər Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində olsa da, xalqımız öz mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini ləyaqətlə qoruyub saxlaya bilmişdir. Bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin mədəni nailiyyətləri də xalqın uzun illər yaşatdığı, nəsillərdən nəsillərə ötürdüyü milli-mənəvi dəyərlərin əsasında formalaşmaqdadır. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra milli mədəniyyətimizin inkişafında da yeni dövr başlandı. Müstəqillik illərində Azərbaycan mədəniyyəti dünyaya inteqrasiya yoluna qədəm basdı. İçərişəhər, Şirvanşahlar Saray Kompleksi, Qobustan ilə birgə, Muğam sənəti və Aşıq sənətimiz YUNESKO kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın maddi və mədəni irs siyahısında öz yerlərini tutmuşlar. Azərbaycan mədəniyyətinin bu maddi və mənəvi abidələri bəşəriyyətin yaratdığı çox dəyərli əsərlər siyahısına salınmaqla ölkəmizin qədim mədəniyyət diyarı olduğu bir daha təsdiqləyir. Azərbaycan Şərqlə Qərbin qovuşağında yerləşdiyindən bizim ölkənin mədəniyyəti hər iki tərəfin mədəniyyətinin elementlərini özündə birləşdirə bilmişdir.

Sovet İttifaqının tərkibində olduğumuz illərdə milli musiqimiz inkişaf etsə də, bu inkişafın əsası keçən əsrin əvvəllərində qoyulmuşdur. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan musiqi elminin, professional musiqinin, Şərqdə ilk operanın əsası məhz bu dövrdə qoyulub. Üzeyir Hacıbəyov, Müslim Maqamoyev, və o dövrdə yaşamış digər sənət fədailərinin xidmətləri danılmazdır. Ona görə çəkinmədən söyləyə bilərik ki, milli musiqimizin bu günkü uğurlarını keçən əsrin əvvəllərində milli oyanışla başlayan mədəniyyət hadisələrinə borcluyuq.
Lotu Qulinin qəbri üstündə qətl - TəfərrüatBu ilin yanvarında İstanbulda məşhur azərbaycanlı kriminal avtoritet, "Lotu Quli” ləqəbli Nadir Səlifovun məzarı başında törədilən qətl işi üzrə istintaq tamamlanıb.

Avrasiya.net Virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, Lotu Qulinin məzarı üstündə Əli Həşimovu öldürməkdə ittiham olunan Kənan İmanzadəyə prokurorluq ömürlük həbs cəzası tələb edir.

Bu hadisə həmin şəxslərin Lotu Qulinin İstanbul Esenyurt rayonundakı Gülvadi qəbiristanlığındakı məzarını ziyarət edərkən baş verib. Bakırköy Cümhuriyyət Prokurorluöğunun hazırladığı ittiham aktında bu qətlin təfərrüatı yer alır. Kənan İmanzadə ifadəsində bildirir ki, Rusiyadan zəng vuran dostu Əlinin onu öldürmək üçün killer qismində İstanbula göndərildiyini bildirib.

“Biz bu məsələni müzakirə etmək üçün mənəvi qardaşı hesab etdiyi Nadir Səlifovun məzarı başına getdik. Əli ilə mübahisə etdik, onu itələyərək yerə yıxdım. Daha sonra qaldıraraq qucaqladım. Əliyə silahı verərək sakitləşməsi üçün havaya atəş açmasını istədim. Ancaq Əli silahı başına dayadı. Silahı əlindən almaq istəyəndə atəş açıldı, mən qolumdan yaralandım. Xəstəxanaya gedəndə Əlinin öldüyünü eşitdim”, - o bildirib.

Lakin istintaq bu versiyaya inanmayıb və Kənan İmanzadənin Əli Həşimovu qəsdən öldürdüyü qənaətinə gəlib. Onun barəsində qəsdən adam öldürmə və icazəsiz silah gəzdirmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb, barəsində ömürlük həbs cəzası tələb edilib.

Hər iki şəxsin kriminal çevrələrə bağlı olduqları bildirilir. O vaxt yayılan xəbərlərdə deyilirdi ki, Əli Həşimovun Kənan İmanzadəyə borcu olub və o, borcunu həyatı ilə ödəyəcəyini deyərək özünü vurub.

Lotu Quli 2020-ci ilin avqustunda Antalyadakı otellərdən birində “Xan Bakinski” ləqəbli Xaqan Əhmədov tərəfindən güllələnib.
Türkiyəli gənc Fransada amansızlıqla qətlə yetirilibFransada keçən həftə itkin düşdüyü elan olunan türkiyəli Muhyettin Aydının qətlə yetirildiyi məlum olub.

Bu barədə məlumatı “CNN türk” yayıb. Məlumata əsasən, Fransada yaşayan 29 yaşlı Muhyettin Aydının cəsədi ölkənin qərbində yerləşən Rennes şəhərində Apigne gölündə aşkar olunub.

Bildirilir ki, Aydının cəsədi su üzərinə çıxıb və bunu görən sakinlər polisə məlumat verib. Polisin məlumatına görə isə Aydına 100-ə yaxın bıçaq zərbələri endirilib. Bununla yanaşı, Aydın öldürüldükdən sonra əlləri arxadan bağlanaraq beton blokla gölə atılıb.

Hazırda polis cinayəti törədən şəxs və yaxud şəxsləri axtarır.
İdmançı jurnalisti hədələdi: Nazirə müraciət ediləcək“Olimpus Park” şirkətinin rəhbəri Rafael Qarayevin dayısı oğlu, idmançı Vüqar Fərəcli “Yeni Müsavat”ın jurnalisti İlkin Muradovu hədələyib.

Axar.az xəbər verir ki, buna səbəb kimi V.Fərəcli jurnalistin “yoxlanılmamış materiallar” dərc etdiyini bildirib.

Vüqar Fərəcli hədə-qorxu gələrək sosial şəbəkə hesabında vaxtı ilə mərhum jurnalist Rasim Əliyevə vurulan yumruqlardan İlkin Muradova da vurmaq lazım olduğunu qeyd edib. Şirkətin rəhbəri olan Rafael Qarayevin ətrafında olan xeyli sayda idmançı var ki, onların çoxu da bu şirkətdə çalışır. Onlardan biri də Vüqar Fərəclidir.

Jurnalist İlkin Muradov məsələ ilə bağlı artıq “Yeni Müsavat” Media Qrupunun rəhbərliyi tərəfindən hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət olunacağını bildirib. Onun sözlərinə görə, artıq neçənci dəfədir ki, ”Olimpus Park" şirkətinin rəhbərliyinin həm vətəndaşlara, həm də jurnalistlərə qarşı kobud davranış nümayiş etdirdiyinin, hədə-qorxu gəldiyinin şahidi oluruq.

“Əgər əvvəllər şirkət rəhbərliyi hadisə yerində vətəndaşlarla əlbəyaxa davaya çıxırdılarsa, indi də virtual olaraq jurnalistlərə, sakinlərə hədə-qorxu gəlməyə başlayıb. Hesab edirəm ki, artıq məsələni hüquq müstəvisinə çıxartdıqdan sonra bu, onların edə biləcəyi son addım olacaq”, - jurnalist deyib.
İsveçdə Azərbaycan vətəndaşı itkin düşdüİsveçin Arvika şəhərində azərbaycanlı itkin düşüb.

Avrasiya.net Report-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan vətəndaşı, 39 yaşlı İltimas Mirzəyevdən sentyabrın 15-dən etibarən xəbər almaq mümkün olmayıb.

O, evdən çıxdıqdan bir qədər sonra əlaqə kəsilib. Hazırda polis azərbaycanlının axtarışını aparır.

Qeyd edək ki, əslən Azərbaycanın Ağdam rayonunundan olan İ.Mirzəyev 10 ildən çoxdur bu ölkədə yaşayır. O, Arvikada tikinti şirkətində çalışırdı.
“Ermənistan Azərbaycana dörd dəfə “İskəndər” atıb” - Sensasion ETİRAFLARErməni hərbi ekspert Van Ambarçumyan 2020-ci ilin Tovuz hadisələri və 44 günlük Vətən müharibəsi ilə bağlı Ermənistanın yalanlarını ifşa edib.

Hərbi ekspert "Budrooo news” yutub kanalında Armen Qriqoryan ilə müsahibəsi zamanı bir sıra maraqlı faktların üstünü açıb.

O, 2020-ci ilin iyul ayında baş verən hadisələrdən danışarkən bildirib ki, Ermənistanın Azərbaycanın xüsusi təyinatlılarının "UAZ” markalı maşın ilə bu ölkənin dövlət sərhədini pozmağa cəhd etməsi ilə bağlı iddiasına görə ölkəsinin adına utanc hissi keçirib.

"Azərbaycanın xüsusi təyinatlıları nəyə görə gündüz vaxtı adi "UAZ” ilə hər hansı cəhd etmək istəsin ki? O hadisələrin təşəbbüskarı Ermənistan oldu. Ağlıma yalnızca bir fikir gəlir: hazırkı rəhbərlik göstərməyə çalışdı ki, 2016-cı ildə hektarlarla torpaq itirən əvvəlki rəhbərlərdən fərqli olaraq yalnızca irəli hərəkət edirlər və geri çəkilmirlər. Əslində isə azərbaycanlı hərbçilər sadəcə öz nəzarətləri altında olan ərazilərdə patrul həyata keçirirdilər. Ermənistan tərəfi isə bu "UAZ”ı atəşə tutmağa başladı. Nəticədə isə, o yandı”, - deyə ekspert qeyd edib.

Hərbi ekspert, həmçinin vurğulayıb ki, vəziyyəti kəskinləşdirmək münaqişədə açıq-aydın zəif tərəf olan Ermənistanın maraqlarına uyğun deyildi. Lakin Ermənistan tərəfi bu addımı atdı: "O zaman mən bunu bilirdim, lakin deyə bilmirdim, məni başa düşməzdilər”.

Van Ambarçumyan bildirib ki, Ermənistan tərəfi həmin dövrdə İsrail istehsalı olan və istənilən hava şəraitinə uyğun taktiki pilotsuz uçuş aparatı "Hermes-900”u vuran dünyada ilk ölkə olduqlarını iddia edəndə də utanc hissi yaşayıb. Ermənistan tərəfi o zaman iddia edirdi ki, sözügedən dronu "OSA-AK” zenit raket kompleksinin köməkliyi ilə vurub:

"İnformasiya müharibəsi aparmaq istəyirsinizsə, bunu etməyi bacarın. Bu məlumat tamamilə yalandır. Pilotsuz uçuş aparatı 9100 metr hündürlükdə uçur. Bu aparat vurulması çətin olsun deyə xüsusi olaraq layihələndirilib. "OSA-AK” zenit raket kompleksinin maksimum zərbə hündürlüyü 5000 metr təşkil edir. Düşünürəm ki, başqa nəsə demək əhəmiyyət kəsb etmir. Onlar özlərini gülünc vəziyyətə salıblar”.

Hərbi ekspert, həmçinin ölkə rəhbərliyini Rusiyanın "Su-30SM” təyyarələrini almasına görə kəskin tənqib edib: "Mən deyirdim ki, nəyi idarə edə bilirlərsə, onu almaq lazımdır. Bu təyyarəyə 120 milyon dollar xərclənib. Bu dövlətin piarı üçün edilmişdi. Çünki o vaxt Ermənistanın ilk dəfə qırıcı təyyarə alması barədə çox danışılırdı”.

Bununla yanaşı, 44 günlük Vətən müharibəsindən danışan erməni ekspert Ermənistanın Azərbaycanın Xankəndini və dinc sakinləri bombardman etməsi ilə bağlı bütün iddialarını yalanlayıb. O bildirir ki, Azərbaycan istəsəydi, Xankəndinin əsas meydanındakı "hökumət binaları”nı asanlıqla vura bilərdi: "Onlar nəinki Qarabağda, hətta İrəvandakı hədəfləri vura bilərdilər”.

Hərbi ekspert əlavə edib ki, Ermənistan 4 dəfə "İskəndər” taktiki raket kompleklərindən istifadə edib:

"Onlar iki dəfə Şuşaya, iki dəfə Bakı istiqamətində atəş açıblar. Lakin raketlərin qarşısı Azərbaycan tərəfindən alınıb və məhv edilib”.
Lənkəranda narkotacir qardaşlar tutulduLənkəran Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri növbəti əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 13 nəfər rayon sakini saxlanılıb.

DİN Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan Avrasiya.net-ə verilən məlumata görə, onlardan ümumilikdə 7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkarlanıb.

Lənkəran ŞRPŞ-nin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini Emin Quliyev saxlanılıb. Keçirilən baxış zamanı onun yaşadığı evin həyətində əkərək kultivasiya yolu ilə yetişdirdiyi, yaş halda çəkisi 44 kiloqramdan artıq olan 170 ədəd narkotik xassəli çətənə kolları, həyətdəki yardımçı tikilidə gizlətdiyi bir ədəd bağlamada isə 4 kiloqram 685 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkarlanaraq götürülüb.

Şöbənin Liman Polis Bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan qardaşlar saxlanılıb. Belə ki, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Lənkəran şəhər sakinləri Rustam Rəhmənov və qardaşı Elşən Rəhmənovun üzərindən ümumilikdə 2 kiloqramdan artıq heroin, 500 qrama yaxın metamfetamin və bir ədəd elektron tərəzi aşkarlanaraq götürülüb.

Lənkəran ŞRPŞ-nin əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən daha 10 nəfər rayon sakini – Taleh Əmrahov, Elvin Xəlilov, Emin Rzayev, Nəsib Mirverdiyev, Artur İbrahimov, Şöhrətdin Babayev, Polad Cavadov, Vüqar Əliyev, Etibar Əliyev və Mərdan Xuriyev salanılıblar. Keçirilən baxış zamanı onların üzərindən hazır bükümlərdə heroin və metamfetamin, həmçinin elekron tərəzilər aşkarlanaraq götürülüb.

Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
Ukraynada saxlanılan Maqsud Mahmudov Azərbaycana təhvil verilib2020-ci ilin yanvar ayının 10-dan Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 (dələduzluq külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə) maddəsi ilə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilən Mahmudov Maqsud Soltan oğlu bu il iyul ayında Ukrayna Respublikası ərazisində tutulub.

Avrasiya.net xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, o, sentyabrın 18-də Ukraynadan Azərbaycana gətirilərək istintaqa təhvil verilib.
Azərbaycanda yeni futbol klubu yaradıldı“Qəbələ”nin və Azərbaycan millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi Cavid Hüseynov yeni klub yaradıb.

Sportinfo.az xəbər verir ki, klub “Cəbrayıl” adlanır.

“Cəbrayıl”ın yeni mövsümdən Region Liqasında mübariz aparması gözlənilir.

Cavid Hüseynov əslən Cəbrayıl rayonundandır. Onun atası baş leytenant Şakir Abbasov 1993-cü ildə Ağdamın Güllücə kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub.

35 yaşlı futbolçu hazırda karyerasına məcburi ara verib. Ötən mövsümü “Qəbələ”də keçirən orta sahə oyunçusu 3 aydır özünə yeni komanda tapa bilmir.

“Keşlə” ilə müqavilə bağlayacağı gözlənilirdi, gəl ki, Sənan Qurbanov “Qəbələ”dən yaxşı tanıdığı simanı bura gətirməkdən son anda imtina etdi.
Lavrov postundan ayrılır - yerini bu şəxs tutacaqRusiyada həftə sonu keçiriləcək Duma seçkilərinin nəticələri rezonans doğura bilər.

Teleqraf.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatında məlumat yayıkıb.

İki “ağır çəkili fiqur” - hakim Vahid Rusiya partiyasının namizəd siyahısının başında yer alan müdafiə naziri Sergey Şoyqu və xarici işlər naziri Sergey Lavrovun siyasi gələcəyi maraq doğurur.

Prezident Vladimir Putin Şoyqu və Lavrovun Dumaya seçiləcəkləri təqdirdə kabinetdəki yoxluqlarını hiss edəcəyini demişdi.

Politoloq Dmitri Abzalov News.ru portalına müsahibəsində nazirlərin istefa vermə ehtimalından danışıb.

Onun sözlərinə görə, Şoyqu müdafiə naziri postundan qəti şəkildə imtina etməyəcək. Amma Lavrov seçiləcəyi təqdirdə onun Dövlət Dumasında bir vəzifə tutması son dərəcə mümkündür. Politoloq təcrübəli siyasətçinin Dumanın vitse-spikeri olacağı və beynəlxalq əlaqələr komitəsinə rəhbərlik edəcəyi qənaətindədir. Bəzi analitiklər isə Lavrovun yeni dövrdə Dumanın sədri ola biləcəyini düşünür.

Rusiya mediası uzun müddətdir ki, Sergey Lavrovun özünün xarici işlər naziri postunu tərk etmək istədiyini bildirir. Hətta bəzi şərhçilər onun postu üçün Putinin sözçüsü Dmitri Peskovun adını hallandırırlar.

Abzalov iki təcrübəli nazirin Duma seçkilərinə girməsini hökumətin xalqın narazılığını aradan qaldırmaq istəyi ilə əlaqələndirib. Onun fikrincə, nüfuzlu nazirlər koronavirus pandemiyası səbəbiylə qəbul edilən məhdudiyyətlərin təsirini aradan qaldırmaq üçün yeni cəbhədə “döyüşə” girirlər.

Politoloq Şoyqunun Uzaq Şərq və Sibir kimi inkişaf etməmiş bölgələrə maraq göstərdiyini söyləyib.

Başqa bir iddia hər iki nazirin seçkilərdə qalib gəldikdən sonra parlamentdəki vəzifələrindən istefa verəcəyi və bu postları siyahıdakı digər Vahid Rusiya namizədlərinə ötürmə ehtimalı ilə bağlıdır.

Rusiya mətbuatındakı bəzi şərhlərdə Sergey Şoyqu Putindən sonrakı mümkün ssenaridə prezidentliyə ən güclü namizədlərdən biri hesab olunur.

Duma seçkiləri cümə günü başlayacaq və bazar günü axşam başa çatacaq.