"Bu gün formalaşan nəsil gələcək Azərbaycandır"

"Bu gün formalaşan nəsil gələcək Azərbaycandır"Yusif Babanlı
ADBTİA-nın prorektoru, professor

Ölkməizin idman aləmində öndə tanınması, idmançılarımıza dəstək, gənclərin hərtərəfli formalaşması üçün lazımi strukturların uğurlu fəaliyyəti, beynəlxalq idman yarışlarına ölkəmizin yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsi və s. kimi uğurlarımız birmənalı olaraq ölkəmizin uğurlu idman siyasətinin nəticəsidir.

Məlum məsəlidir ki, hər bir demokratik dövlətinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də, gələcək inkişafının təminatçısı olan gənclərin yetişdirilməsidir. Bu missiyanın yerinə yetirilməsində təhsil və idman müəssisələrinin rolu böyükdür. Respublikamızda təhsillə bağlı qəbul edilən normativ hüquqi sənədlərdə tələbə-gənclərin şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında fiziki tərbiyəyə xüsusi önəm verilir. Ulu öndər Heydər Əliyev demişdir ki, “Xalqımız, millətimiz genetik xüsusiyyətlərinə görə fiziki cəhətdən sağlam insanlardan ibarət olan xalqdır, millətdir. Fiziki sağlamlıq və fiziki güc mənəvi sağlamlıqla bərabər Azərbaycan xalqına, millətinə xas olan xüsusiyyətlərdir. Azərbaycanda da idmanın fiziki tərbiyyənin kütləvi surətdə inkişaf etməsinə ciddi fikir verməliyik. Bu bizim vəzifəmizdir, borcumuzdur. Bu xalqımızın gələcəyidir, gələcək nəsillərin daha sağlam olmasının əsasıdır. Biz idmana, fiziki tərbiyəyə qayğı göstərərək millət, xalq, vətən qarşısında öz borcumuzu yerinə yetiririk...”
Həqiqətdir ki, artıq ölkəmizdə vətənpərvər, fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam nəsil formalaşıb. Biz buna 44 günlük müharibədə tam əmin olduq.

Sağlam, gümrah, vətənpərvər, hərbi bacarıqlara yetərincə nail olan gənclər ordusu ölkəmizi məhz bu müharəbədən üzüağ çıxartdı. Biz bundan sonra da Azərbaycanın gələcəyini etibar edəcəyimiz şəxsiyyətlər yetişdirməyə davam etməliyik. Bütün bunların da kökündə fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam tərbiyə olunan gənclərimizin yetişdirilməsi durur. Biz də bu müvəffəqiyyətli inkişafa nail olmaq üçün tədris müəssisələrində təlim-tərbiyə işini dövlətin maraq və tələbatına uyğun qurmalıyıq. Bütün fənlərlə yanaşı, fiziki tərbiyə dərslərinin tədrisində də xırda detallara belə ustalıqla fikir verməli və tətbiq etməliyik. Çünkü, orta məktəblərdən, xüsusən də ibtidai siniflərdən qoyulan mükəmməl bünövrə heç zaman sarsılmır. Dövlətin fiziki tərbiyə və idmanın inkişafına göstərdiyi yüksək diqqətə müvafiq olaraq məktəblərdə fənnin tədrisi keyfiyyətini yüksəltmək üçün peşəkarlıq imkanlarımızı artırmalıyıq. Məktəblərdə idman sahəsində kütləviliyə və fiziki tərbiyənin tədrisində müvəffəqiyyətə nail olmaq üçün yeni texnologiyalar işlənib hazırlanmalı, idman müəllimləri və mütəxəssislərin istifadəsinə verilməlidir.

Tədqiqatçılar, idman mütəxəssisləri, elm adamları araşdırmalarını və tədqiqatlarını müasir dünyanın tələbatlarını ödəyəcək standartlar çərçivəsində qurmalıdır. Faydalı məsləhət və təkliflərlə məktəblərdə fiziki tərbiyənin inkişafına yeni tövhələr verməli, bu sahədəki çatışmazlıqların aradan qaldırılmasında yaxından iştirak etməlidirlər. Bu müasir dövrdə bizim üzərimizə düşən ən ümdə vəzifələrdən biridir. Çünki, bu gün formalaşan nəsil gələcək Azərbaycandır.